Суббота, 04.12.2021, 01:36

  Договір № У-100_____________(будинок,вулиця)
з Уповноваженим у справах територіальної громади буд.____ по вул._______________ в місті Слов’янськ

 

Люди – жителі будинку №____ по вул. ______________ в  місті Слов’янськ

 

 

, які приєдналися до територіальної громади міста Слов’янськ  шляхом укладання відповідного договору про приєднання(уповноважені представники під‘їздів – десятники), далі – територіальна громада будинку___ по вул.___________ в м. Рівне,  та людина  – житель буд.____, по вул._________ в  місті Слов’янськ
_____________________________________________________________________________,
що діє на підставі Конституції України, далі – Уповноважений будинку____, по вулиці_________ в місті Слов’янськ,  далі кожна окремо – Сторона,а разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне.
Стаття 1. Визначення термінів
Уповноважений  – Уповноважений у справах територіальної громади буд.___, по вул._______ в місті Слов’янськ, людина, житель міста Слов’янськ.
Територіальна громада будинку___, по вул.______ в місті Слов’янськ – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах багатоквартирних будинків, районів міста.
Стаття 2. Правова основа діяльності Уповноваженого
·      Загальна декларація прав людини;
·      Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
·      Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
·      Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
·      Декларація прав дитини;
·      Конвенція про права дитини;
·      Конституція України – Основний Закон України;
·      Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
·      інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;
·      звичаєве право та традиції жителів міста Рівне;
Стаття 3. Діяльність Уповноваженого
1.      Уповноважений діє на користь, під контролем та за рахунок територіальної громади міста Слов’янськ виключно на підставі письмових доручень, які є невід’ємними частинами Договору.
       2.    Уповноважений є некомерційним агентом та не веде діяльності від власного імені.
3.      Уповноважений не є боржником, не є найманою, посадовою та фізичною особою, не має штатного розкладу та не є суб’єктом представницької (репрезентативної) демократії.
4.      Уповноважений є людиною та діє у якості суверенного кредитора-інвестора власною працею(живим капіталом) як некомерційний агент територіальної громади міста Слов’янська.
5.      Будь-які документи, які містять галочки, рисочки, підкреслення слів чи словосполучень, або будь-які інші відмітки замість особистого підпису людини є нікчемними.
6.      Якщо дорученням не передбачено інше, Уповноважений не може передавати будь-кому на свій розсуд права, якими він володіє в інтересах того, за дорученням кого він діє.
Стаття 4. Обмеження та персональна відповідальність Уповноваженого
1.Будь-які дії Уповноваженого, які прямо не випливають з письмових доручень, є нікчемними.
Будь-які дії Уповноваженого є нікчемними, якщо він діє хоча і в чужих інтересах, але від власного  імені.                                                                                                                                                  2. Уповноважений не може укладати угоди від імені того, за дорученням кого він діє, стосовно себе особисто.
3.      Уповноважений не має права делегувати виконання дій, на які він отримав доручення.
4.      Уповноважений не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб'єкта, за дорученням якого він діє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в інтересах інших суб’єктів всупереч інтересам суб'єкта, за дорученням якого він діє, як при здійсненні Уповноваженим своєї діяльності в інтересах зазначеного суб'єкта, так і після виконання доручення.
5.            Уповноважений несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформаціївідповідно до Конституції України, Договору та доручень.
6.           Доручення, або окремі пункти доручень, виконання яких пов’язано з порушенням прав і свобод людини, є нікчемними та не підлягають виконанню ні в якому разі. Уповноважений несе персональну відповідальність за додержання прав і свобод людини у своїй діяльності.
7.           Уповноважений зобов’язується сумлінно та неухильно додержуватись Конституції України,норм міжнародного ратифікованого права і законів України. 
Стаття 5. Припинення повноважень Уповноваженого
Припинення повноважень Уповноваженого здійснюється шляхом ліквідації Договору.
Стаття 6. Ліквідація договору
Ліквідація Договору здійснюється шляхом виходу з Договору останньої Сторони окрім Уповноваженого та (або) шляхомвиходу з Договору Уповноваженого.
Стаття 7. Приєднання та вихід з договору
Приєднання до Договору здійснюється шляхом приєднання до цього договору, або укладання окремого договору про приєднання між людиною – жителем будинку___, по вул.________ в місті Слов’янськ, яка бажає приєднатися, та Уповноваженим. Людина, яка приєдналася до Договору, є його стороною.
Вихід з Договору здійснюється шляхом укладання договору про вихід між людиною – жителем міста Слов’янськ, яка бажає вийти, та Уповноваженим. Людина, яка вийшла з Договору, не є його стороною.
Кожен, хто приєднався до Договору, отримує завірену Уповноваженим копію Договору.
Стаття 8. Інші умови
Договір складено по одному примірнику для кожної Сторони на момент укладання Договору. Усі примірники мають однакову правову силу.
Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма, кого це стосується, документи.
Не допускається вчинення будь-яких дій Сторонами, які суперечать положенням Договору.
Договір вступає в силу з моменту його підписання.
Договір не має строкових обмежень свого існування.
Договір є невід’ємною частиною Договору територіальної громади міста Слов’янськ.
Стаття 9. Дата підписання та підписи сторін Договору
Уповноважений територіальною громадою  будинку  №____ по вул. ___________ в місті Слов’янськ
людина _____________________________кв.___        _________ (підпис)___________(дата)
 
 
  Територіальна громада будинку   №____ по вул. ___________ в місті Слов’янськ (уповноважені представники під‘їздів – десятники)
Людина____________________________ кв.______    _________ (підпис)__________ (дата)
Людина____________________________ кв.______    _________(підпис)__________  (дата)
Людина____________________________ кв.______    _________ (підпис)__________(дата)
Людина____________________________ кв.______    _________ (підпис)__________(дата)
Людина____________________________ кв.______    _________ (підпис)__________ (дата)
Людина____________________________ кв.______    _________(підпис)__________  (дата)