Суббота, 04.12.2021, 00:40

Договір № У-1000___________(район міста)
з Уповноваженим у справах територіальної громади району____________________________ в місті Слов’янськ

 

Люди, уповноважені будинків (сотники) району ________________________ в  місті Слов’янськ

 

, які  мають повноваження від територіальних громад будинків, які знаходяться в __________________________ районі міста Слов’янська шляхом укладання відповідного договору громади будинку з уповноваженим  будинку, далі – територіальна громада району ___________________ міста Слов’янськ,  та людина, уповноважений  (сотник)  будинку ________, по вул.___________________ в  місті Слов’янськ___________________________________________________________________ ,
що діє на підставі Конституції України, далі – Уповноважений 1000  _______________ району  містіа Слов’янськ,  далі кожна окремо – Сторона,а разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне.
Стаття 1. Визначення термінів
Уповноважений у справах територіальної громади району міста Слов’янськ – людина, житель району міста Слов’янськ, який діє від імені та в інтересах усіх чи частини територіальної громади району міста Слов’янськ. Уповноважений призначається шляхом прямого голосування більшістю голосів сотниками району і оформляється шляхом підписання договору з ним.  На виконання певних задач йому надаються доручення, одне з яких – це представлення району міста в Раді територіальної громади Слов’янськ.
Територіальна громада району міста Слов’янськ – жителі, об’єднані постійним проживанням в районі міста Слов’янськ. Можуть бути представленими уповноваженими (сотниками) багатоквартирних будинків, які знаходяться в районі міста Слов’янськ.
Стаття 2. Правова основа діяльності Уповноваженого
·      Загальна декларація прав людини;
·      Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
·      Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
·      Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
·      Декларація прав дитини;
·      Конвенція про права дитини;
·      Конституція України – Основний Закон України;
·      Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
·      інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;
·      звичаєве право та традиції жителів міста Слов’янськ;
Стаття 3. Діяльність Уповноваженого
1.      Уповноважений діє на користь, під контролем та за рахунок територіальної громади міста Слов’янськ виключно на підставі письмових доручень, які є невід’ємними частинами Договору.
       2.    Уповноважений є некомерційним агентом та не веде діяльності від власного імені.
3.      Уповноважений не є боржником, не є найманою, посадовою та фізичною особою, не має штатного розкладу та не є суб’єктом представницької (репрезентативної) демократії.
4.      Уповноважений є людиною та діє у якості суверенного кредитора-інвестора власною працею(живим капіталом) як некомерційний агент територіальної громади міста Слов’янськ.
5.      Будь-які документи, які містять галочки, рисочки, підкреслення слів чи словосполучень, або будь-які інші відмітки замість особистого підпису людини є нікчемними.
6.      Якщо дорученням не передбачено інше, Уповноважений не може передавати будь-кому на свій розсуд права, якими він володіє в інтересах того, за дорученням кого він діє.
Стаття 4. Обмеження та персональна відповідальність Уповноваженого
1.      Будь-які дії Уповноваженого, які прямо не випливають з письмових доручень, є нікчемними.
Будь-які дії Уповноваженого є нікчемними, якщо він діє хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.
2.      Уповноважений не може укладати угоди від імені того, за дорученням кого він діє, стосовно себе особисто.
3.      Уповноважений не має права делегувати виконання дій, на які він отримав доручення.
4.      Уповноважений не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб'єкта, за дорученням якого він діє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в інтересах інших суб’єктів всупереч інтересам суб'єкта, за дорученням якого він діє, як при здійсненні Уповноваженим своєї діяльності в інтересах зазначеного суб'єкта, так і після виконання доручення.
5.      Уповноважений несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформаціївідповідно до Конституції України, Договору та доручень.
6.      Доручення, або окремі пункти доручень, виконання яких пов’язано з порушенням прав і свобод людини, є нікчемними та не підлягають виконанню ні в якому разі. Уповноважений несе персональну відповідальність за додержання прав і свобод людини у своїй діяльності.
7.      Уповноважений зобов’язується сумлінно та неухильно додержуватись Конституції України,норм міжнародного ратифікованого права і законів України. 
Стаття 5. Припинення повноважень Уповноваженого
Припинення повноважень Уповноваженого здійснюється шляхом ліквідації Договору.
Стаття 6. Ліквідація договору
Ліквідація Договору здійснюється шляхом виходу з Договору останньої Сторони окрім Уповноваженого та (або) шляхомвиходу з Договору Уповноваженого.
Стаття 7. Приєднання та вихід з договору
Приєднання до Договору здійснюється шляхом приєднання до цього договору, або укладання окремого договору про приєднання між людиною, жителем _______________району міста Слов’янськ, уповноваженим будинку___, по вул.________ в місті Слов’янськ, який бажає приєднатися, та Уповноваженим. Уповноважений (сотник), який приєднався до Договору, є його стороною.
Вихід з Договору здійснюється шляхом укладання договору про вихід між Уповноваженим будинку – жителем міста Слов’янськ, який бажає вийти, та Уповноваженим даного району міста Слов’янськ. Людина, Уповноважений будинку, який вийшов з Договору, не є його стороною.
Кожен, хто приєднався до Договору, отримує завірену Уповноваженим району копію Договору.
Стаття 8. Інші умови
Договір складено по одному примірнику для кожної Сторони на момент укладання Договору. Усі примірники мають однакову правову силу.
Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма, кого це стосується, документи.
Не допускається вчинення будь-яких дій Сторонами, які суперечать положенням Договору.
Договір вступає в силу з моменту його підписання.
Договір не має строкових обмежень свого існування.
Договір є невід’ємною частиною Договору територіальної громади міста Слов’янськ.
Стаття 9. Дата підписання та підписи сторін Договору
 
Уповноважений територіальною громадою  району _____________________міста Слов’янськ
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
 
  Територіальна громада  ____________ району  міста Слов’янськ (сотники)
Людина ______________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)__________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Людина _________________________кв.___  буд.___ вул. _________ (підпис)____________ (дата)
Продовження підписів на звороті